Preloader

Umów spotkanie w Atelier

W celu umówienia spotkania w Atelier prosimy o rezerwację przymiarki w systemie. Nasi styliści pomogą w doborze Waszej wymarzonej sukni ślubnej.

+48 502 871 186 info@tomsebastien.pl Al. Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa

FOLLOW US ON INSTAGRAM

Odkryj świat piękna i wyjątkowych kobiet, zmysłowe Panny Młode TOM SEBASTIEN.

Home  /  Regulamin

ZASADY I WARUNKI REZERWACJI TERMINU
przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną
oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem
(zwane dalej „regulaminem”)

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji w Atelier terminu przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem marki TOM SéBASTIEN pod adresem internetowym https://tomsebastien.setmore.com oraz za pośrednictwem http://tomsebastien.pl w ramach świadczonych usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę/Sprzedawcę.

1.2 Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców.

1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez system rezerwacyjny terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Usługodawca/Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie oraz w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej http://tomsebastien.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.4 Korzystanie z systemu rezerwacji terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki jest dobrowolne. Podobnie, związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z systemu rezerwacji przymiarki oraz konsultacji i przymiarki jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności, tj. zawarcie umowy w zakresie rezerwacji terminu przymiarki oraz/lub konsultacji i przymiarki.

1.5 Definicje
1.5.1 Regulamin – niniejsze zasady i warunki rezerwacji w Atelier przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN.
1.5.2 System rezerwacji – system rezerwacji terminu przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN dostępny pod adresem internetowym https://tomsebastien.setmore.com oraz za pośrednictwem http://tomsebastien.pl.
1.5.3 Klient:
1.5.3.1
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę w zakresie przymiarki oraz/lub konsultacji i przymiarki;
1.5.3.2 osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę w zakresie przymiarki oraz/lub konsultacji i przymiarki.
1.5.4 Usługodawca, Sprzedawca – Tom Sebastien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefosławiu przy ul. Geodetów 23C/35, kod 05-509 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000646820.
1.5.5 Atelier – salon sukni ślubnych TOM SÉBASTIEN świadczący usługi przymiarki sukni ślubnych oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem, usytuowany pod adresem Al. Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa.
1.5.6 Formularz rezerwacji terminu – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w systemie rezerwacji umożliwiający dokonanie rezerwacji terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki, w szczególności poprzez określenie warunków umowy.
1.5.7 Usługa – dostępna w systemie rezerwacji przymiarka sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacja i przymiarka sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN.
1.5.8 Umowa – umowa rezerwacji terminu przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN w Atelier.
1.5.9 Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem systemu rezerwacji.
1.5.10 Usługobiorca:
1.5.10.1
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej;
1.5.10.2 osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
1.5.11 Przymiarka – przymiarka sukni ślubnych ze stylistką ślubną w Atelier.
1.5.12 Konsultacja i przymiarka – konsultacja i przymiarka sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN w Atelier.
1.5.13 Termin przymiarki – termin rezerwacji przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną w Atelier.
1.5.14 Termin konsultacji i przymiarki – termin rezerwacji konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN w Atelier.
1.5.15 Rezerwacja terminu przymiarki – oświadczenie woli Klienta za pomocą systemu rezerwacji zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży usługi przymiarki z Usługodawcą.
1.5.16 Rezerwacja terminu konsultacji i przymiarki – oświadczenie woli Klienta za pomocą systemu rezerwacji zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży usługi konsultacji i przymiarki z Usługodawcą.
1.5.17 Rezerwacja terminu – należy przez to rozumiem rezerwację terminu przymiarki oraz rezerwację terminu konsultacji i przymiarki.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SYSTEMIE REZERWACJI

2.1 W systemie rezerwacji dostępne są następujące usługi elektroniczne: rezerwacja terminu przymiarki sukni ślubnej ze stylistką ślubną, rezerwacja terminu konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem, realizowane poprzez formularz rezerwacji terminu.

2.2 Formularz rezerwacji terminu – korzystanie z formularza rezerwacji terminu rozpoczyna się z momentem wybrania rodzaju dostępnej usługi w systemie rezerwacji. Następnie Klient dokonuje wyboru daty i godziny usługi. W kolejnym kroku Klient wypełnia formularz rezerwacji podając m.in. imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, planowaną datę ślubu oraz zaznacza jeżeli zgadza się z zasadami rezygnacji, po czym wybiera przycisk „Kontynuuj”. Następnie Klient wprowadza dane dotyczące płatności za wybrane usługi oraz zaznacza czy chce otrzymać przypomnienie drogą e-mail o planowanej przymiarce oraz/lub konsultacji i przymiarce. Po potwierdzeniu przez system rezerwacji prawidłowości wpisanych danych płatniczych, system wyśle drogą e-mail potwierdzenie rezerwacji terminu przymiarki oraz/lub konsultacji i przymiarki na adres e-mail podany we wcześniejszych krokach. Potwierdzenie prawidłowo dokonanej rezerwacji wyświetli się również na stronie internetowej http://tomsebastien.pl.

2.3 Usługa rezerwacji terminu przymiarki oraz rezerwacji terminu konsultacji i przymiarki ma charakter jednorazowy i ulega zamówieniu z chwilą zapłaty za pośrednictwem systemu rezerwacji.

2.4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.4.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
2.4.2 dostęp do poczty elektronicznej;
2.4.3 przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrom w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
2.4.4 zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768;
2.4.5 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascrip.

2.5 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z systemu rezerwacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY REZERWACJI TERMINU PRZYMIARKI ORAZ KONSULTACJI I PRZYMIARKI

3.1 Zawarcie umowy rezerwacji terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki między Klientem a Sprzedawcą/Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta rezerwacji za pomocą formularza rezerwacji terminu w systemie rezerwacyjnym zgodnie z pkt. 2.2 regulaminu.

3.2 Cena usługi uwidoczniona jest na stronie systemu rezerwacji, podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

3.3 Klient jest informowany o cenie usługi oraz czasie trwania usługi na stronie systemu rezerwacji w trakcie rezerwacji terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

3.4 Procedura zawarcia umowy w systemie rezerwacji dokonywana jest przez Klienta za pomocą formularza rezerwacji terminu.

3.5 Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą/Usługodawcą następuje po uprzednim dokonaniu przez Klienta rezerwacji terminu przymiarki oraz/lub terminu konsultacji i przymiarki w systemie rezerwacji zgodnie z pkt. 2.2 regulaminu.

3.6 Po dokonaniu rezerwacji terminu przez Klienta, Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie potwierdza dokonanie rezerwacji. Potwierdzenie dokonania rezerwacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę/Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania rezerwacji terminu adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Sprzedawcą/Usługodawcą.

3.7 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawierającej Umowę następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie http://tomsebastien.pl oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail o której mowa w pkt. 3.6 regulaminu.

 

4. SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

4.1 Sprzedawca/Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy:
4.1.1 Płatności kartą płatniczą i kredytową realizowane są za pośrednictwem serwisu stripe.com.
4.1.1.1 Obsługę płatności elektronicznych kartą płatnicza i kredytową prowadzi stripe.com – Stripe Inc z siedzibą pod adresem 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, United States.
4.1.2 Płatność gotówką realizowana bezpośrednio w Atelier.
4.1.2.1 Podczas płatności gotówką w Atelier, rezerwacji terminu należy dokonać bezpośrednio w Atelier minimum 7 dni przed planowanym terminem przymiarki.

 

5. KOSZT I SPOSÓB REZERWACJI TERMINU

5.1 Koszt przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem jest odpłatny.

5.2 Przymiarkę oraz konsultację i przymiarkę Sprzedawca/Usługodawca realizuje z Klientem którego imię i nazwisko zostało wymienione w formularzu rezerwacji i nie może zostać przeniesiona na inne osoby.

5.3 Koszt przymiarki sukni ślubnych ze stylistka ślubną będzie odjęty od ceny zamawianej sukni ślubnej podczas podpisywania zamówienia na suknię ślubną, jeżeli zamówienie na suknię ślubną zostanie zawarte (podpisane) w terminie 1 (jednego) miesiąca od przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną w Atelier.

5.4 Koszt przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną nie będzie odjęty od ceny zamówienia po upływie 1 (jednego) miesiąca od terminu przymiarki w Atelier.

5.5 Koszt przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną nie może zostać przeniesiony na inną osobę niż wymieniona w formularzu rezerwacji terminu przymiarki oraz rezerwacji terminu konsultacji i przymiarki.

5.6 Od ceny zamawianej sukni ślubnej nie może być odjęta kwota przymiarki jeżeli przymiarka miała miejsce z inną osobą niż osoba dla której lub która zamawia suknię ślubną.

5.7 Koszt konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN nie jest odejmowany od ceny zamawianej sukni ślubnej podczas podpisywania zamówienia.

5.8 Konsultacja i przymiarka sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN nie stanowi projektu indywidualnego sukni ślubnej oraz projektu indywidualnego innych części i elementów ubioru. Projekt indywidualny sukni ślubnej oraz innych części i elementów ubioru jest usługą, która nie jest dostępna w systemie rezerwacji.

5.9 Przymiarka sukni ślubnej ze stylistką ślubną oraz konsultacja i przymiarka sukni ślubnych z projektantem odbywają się w Atelier TOM SÉBASTIEN usytuowanym pod adresem Al. Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa.

 

6. ANULOWANIE ORAZ REZYGNACJA Z ZAREZERWOWANEGO TERMINU PRZYMIARKI ORAZ KONSULTACJI I PRZYMIARKI

6.1 Termin przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem nie może zostać anulowany ani zmieniony na 1 (jeden) tydzień przed umówioną wizytą.

6.2 Koszt przymiarki oraz konsultacji i przymiarki nie podlega zwrotowi jeżeli Klient zrezygnuje z przymiarki lub konsultacji i przymiarki na 1 (jeden) tydzień (i mniej niż jeden tydzień) przed umówioną wizytą.

6.3 W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki na więcej niż 1 (jeden) tydzień przed umówioną wizytą w Atelier Sprzedawca/Usługodawca dokona zwrotu Klientowi wpłaconej kwoty za przymiarkę lub konsultację i przymiarkę w terminie 30 dni kalendarzowych.

 

7. REKLAMACJE

7.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem systemu rezerwacji Usługobiorca może składać na przykład:
7.1.1 Pisemnie na adres Atelier TOM SÉBASTIEN, Al. Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa;
7.1.2 W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@tomsebastien.pl, opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (za pośrednictwem profilu ePUAP lub profilu zaufanego).
7.1.3 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy, danych kontaktowych składającego reklamację w celu ułatwienia i przyspieszenia reklamacji przez Usługodawcę. Niniejsze wymogi mają charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność postępowania reklamacyjnego.
7.1.4 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7.2 W przypadku, gdy informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienie, Sprzedawca/Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta o ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 7.1.4 regulaminu biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

 

8. OBOWIĄZKI KLIENTA

8.1 W związku z korzystaniem z usługi, Klient zobowiązany jest do:
8.1.1 przestrzegania wszystkich postanowieni regulaminu;
8.1.2 przestrzegania wszelkich przepisów prawa i dobrych obyczajów;
8.1.3 prawidłowego określenia danych Klienta, w tym w szczególności wymaganych w trakcie rezerwacji;
8.1.4 niezwłocznego informowania Sprzedawcy/Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z usługi;
8.1.5 nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu systemu rezerwacji lub systemów komputerowych osób trzecich;
8.1.6 niewykorzystywania systemu rezerwacji bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z Internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.

 

9. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I SPRZEDAWCY

9.1 W związku ze świadczeniem usługi opisanej w niniejszym regulaminie, Usługodawca/Sprzedawca zobowiązany jest do:
9.1.1 przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;
9.1.2 świadczenia usługi z należytą starannością.

9.2 W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do usługi lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, Usługodawca/Sprzedawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności systemu rezerwacji. Usługodawca/sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z systemu rezerwacji oraz jakiejkolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do systemu rezerwacji, awarią łączy telekomunikacyjnych.

9.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępnych w systemie rezerwacji terminów przymiarek oraz terminów konsultacji i przymiarek.

9.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy prawa.

9.5 Usługodawca/Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia usługi systemu. W szczególności Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu usługi oraz działalności systemu rezerwacji spowodowanej przyczynami technicznymi, konserwacji wobec systemu oraz leżącymi po stornie Klienta lub podmiotu trzeciego.

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1 Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usługi wynikającej z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemu rezerwacji będącego poza wpływem Usługodawcy/Sprzedawcy.

10.2 Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z systemu rezerwacji wynikający z błędów przy dokonaniu rezerwacji oraz wpisywania błędnych danych przez Klienta.

10.3 Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy/Sprzedawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:
10.3.1 naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia regulaminu;
10.3.2 niewłaściwego korzystania przez Klienta z systemu rezerwacji, w szczególności korzystania z systemu rezerwacji w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi powyżej w ramach regulaminu;
10.3.3 braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej http://tomsebastien.pl i obowiązuje wobec rezerwacji terminów przymiarki oraz terminów konsultacji i przymiarki dokonywanych od dnia 11 maja 2020r..

11.2 Usługodawca/Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu w każdym czasie, w szczególności, Usługodawca/Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku:
11.2.1 konieczności dostosowania regulaminu do obowiązujących przepisów lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść regulaminu;
11.2.2 konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, interpretacji, orzecznictwa, postanowień lub decyzji organów administracyjnych, organów władzy publicznej lub orzeczeń sądowych, mających wpływ na treść niniejszego regulaminu;
11.2.3 rozbudowy lub zmiany funkcjonowania systemu rezerwacji;
11.2.4 wprowadzania nowych usług, zmian zakresu usług lub charakteru usług;
11.2.5 zmiany warunków technicznych świadczonych usług;
11.2.6 zmiany zakresu działalności Usługodawcy/Sprzedawcy.

11.3 W granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień regulaminu.

11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2020r. (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.0.1000 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.